ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

CONTACT US
ASWA HELP LINES
Face Book Page
AMMAASWA
Website
www.aswa.co.in
Mail
amma.aswa@gmail.com
Whatsapp
9948885111
Public Relations
S. Sreenivasa Prasad Rao
9948885111
V. Haritha
9949789229
Administration
P. Madhuri
9676667061
K. Srinivasa Rao
9177999263
Accounts and Finance & Financial Support-Education
B. Naresh Kumar
9666664562
Annam Parabrahmam - Food Distribution
V. Sarath Chandra
9700546866
Anantapur Chapter & Financial Support-Health
P. Naveen Kumar
9849685946
Save Life Project - Blood Donation Camps & Requests
CH. Anil
9666526698
D. Mahesh
8801465005
T. Uma Sankar
9000234852
Vikas - Activities in Govt. Schools
B. Srinivasa Chakravarthy
(High Schools)
9502953032
K. Dhanesh Kumar
(Primary Schools)
8885290990
Share & Care - Visiting Orphan & Oldage Homes
V. Haritha
9949789229

6 comments:

hinhaj said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Rajendra Maheshwari said...

what a nice and creative team...
God bless all of you...

Thirupala Nayak said...

Am proud of you brother may i join in this trust now am studying. In future i want to help public. How to join in this membership i don't know brother. If u have facebook or gmail add me. My mail id:rsnayak98@gmail.com thanks

Ravi kumar said...

"your help save life" total team work very great "prardinche pedavulu kanna sahayam chese chetulu minna" Mother Therissa (telugu word)

Anonymous said...

Hi Good Morning i want to be part of this please let me know the details.
My Name : Sairamummadisetty,
My Number : 9059799407,
My Mail id : sai.sairam1101@gmail.com

paritalagopikrishna said...

I do not know how can I contribute, being a member of a Specialised International Agency and at present located in Delhi. I will be in Delhi for one more year, i.e., till April 2015. I will only be glad to do whatever little bit I can. Kindly let me know.

Right now, I am on my way to Tirumala to participate in Srivari Seva along with 99 other devotees from 8 March onwards till 15 March. I will back in Delhi on 23 March 2015.

My details: Paritala Gopi Krishna, Tel. +91.98999 29066, e-mail: p_gopi_krishna@yahoo.com & paritalagopikrishna@gmail.com.
Love and Love alone ...

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting