ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

CONTACT US & MANAGEMENT BOARD

General Help Line :  99488851116 comments:

hinhaj said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Rajendra Maheshwari said...

what a nice and creative team...
God bless all of you...

Thirupala Nayak said...

Am proud of you brother may i join in this trust now am studying. In future i want to help public. How to join in this membership i don't know brother. If u have facebook or gmail add me. My mail id:rsnayak98@gmail.com thanks

Ravi kumar said...

"your help save life" total team work very great "prardinche pedavulu kanna sahayam chese chetulu minna" Mother Therissa (telugu word)

Anonymous said...

Hi Good Morning i want to be part of this please let me know the details.
My Name : Sairamummadisetty,
My Number : 9059799407,
My Mail id : sai.sairam1101@gmail.com

paritalagopikrishna said...

I do not know how can I contribute, being a member of a Specialised International Agency and at present located in Delhi. I will be in Delhi for one more year, i.e., till April 2015. I will only be glad to do whatever little bit I can. Kindly let me know.

Right now, I am on my way to Tirumala to participate in Srivari Seva along with 99 other devotees from 8 March onwards till 15 March. I will back in Delhi on 23 March 2015.

My details: Paritala Gopi Krishna, Tel. +91.98999 29066, e-mail: p_gopi_krishna@yahoo.com & paritalagopikrishna@gmail.com.
Love and Love alone ...

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting