ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 11, 2009

CONTACT US
ASWA HELP LINES
Face Book Page
AMMAASWA
Website
www.aswa.co.in
Mail
amma.aswa@gmail.com
Whatsapp
9948885111
Public Relations
S. Sreenivasa Prasad Rao
9948885111
V. Haritha
9949789229
Administration
P. Madhuri
9676667061
K. Srinivasa Rao
9177999263
Accounts and Finance & Financial Support-Education
B. Naresh Kumar
9666664562
Annam Parabrahmam - Food Distribution
V. Sarath Chandra
9700546866
Anantapur Chapter & Financial Support-Health
P. Naveen Kumar
9849685946
Save Life Project - Blood Donation Camps & Requests
CH. Anil
9666526698
D. Mahesh
8801465005
T. Uma Sankar
9000234852
Vikas - Activities in Govt. Schools
B. Srinivasa Chakravarthy
(High Schools)
9502953032
K. Dhanesh Kumar
(Primary Schools)
8885290990
Share & Care - Visiting Orphan & Oldage Homes
V. Haritha
9949789229