ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 04, 2009

All Visits


Year 2010-2011
Competitions at Govt school, chintalbasti on 23/08/2010
Visited Desire Foundation on 16/08/2010
Celebrations at Balarakshak foundation on 15/08/2010
Flag Hoisting at Forum for Street Childrens on 15/08/2010
Prize distribution at Govt school, ammerpet on 15/08/2010
Competition at Forum for Street Childrens on 08/08/2010
Visited Future foundation on 08/08/2010
Conducted Plantation at Govt school,Ameerpet on 02/08/2010
Conducted Plantation at Govt school,Ameerpet on 02/08/2010
Conducted competetions at Govt school,Ameerpet on 31/07/2010
Life provided to the Orphan on 06/07/2010
2nd Anniversary celebrated on 16/05/2010
Volunteer support at Curfew area 01/04/2010
Year 2009-2010
Plantation at Saraswathi Vidya Mandhir on (15/3/2010)
Plantation at Forum For Street Childrens on (13/3/2010)
Drawing competetions at Forum For Street Childrens on (22/2/2010)
Visit of Devnar Foundation (21/2/2010)
Conducted Competitions at Sarswathi Vidhya Mandir,(25/1/10)
Visit of Siria Home (24/1/2010)
New Year Activities (1/1/2010)
Career Guidence at Jawahar Nagar School (29/12/2009)
Visit of Mother Theresa Home (13/12/2009)
Visit of Anadha Vidyarthi Griha(22.11.2009)
Visit of Ashrya foundation(15.11.2009)
Contributions to Flood Relief (12.10.2009)
Karmika Nagar Slum (11.07.2009)
Amma Foundation (05.07.2009)
Amma Anniversary Meet (17.05.2009)
Sivananda Rehabilitation Center (01.04.2009
Year 2008-2009

Jyothi Welfare Association(01.03.2009
Sivananda Rehabilitation Center (01.01.2009)
Premalayam Oldage Home (15.12.2008)
Forum For Street Children's (25.08.2008)
Care & Love ( 18.08.2008)
Satya Sai Old Age Home,Musapet. (01.01.2008)