ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, September 21, 2009

Fwd: Thank you for attending the RTI Awareness Session on 20th Sep---------- Forwarded message ----------
From: Rakesh Reddy Dubbudu <rakesh.dubbudu@gmail.com>
Date: Sun, Sep 20, 2009 at 6:02 PM
Subject: Thank you for attending the RTI Awareness Session on 20th Sep
To:


Dear all,

Thank you for attending the session today. If you have something to say that you could not write in the feedback, please do mail me. It will help me in making the sessions better.

Hope all of you will file your first RTIs within the next few days. Welcome to the exciting world of RTI !!!

Also, if any of you wants to organize awareness sessions in your college/office/group, let me know. If there are a group of 30+, we can do one.


PFA the ppt and following information,

1. The PPT
2. A Primer
3. Activity Chart
4. Flow chart for the Application Process
5. Flow chart for the appeal process
6. Citizen's Guide in English
7. Reference book in Telugu
8. Pamphlet in Telugu

The RTI song can be watched on youtube,

http://www.youtube.com/watch?v=oOSq2KtrWY4

My Blog:

http://rakesh-will-do-it.blogspot.com/Regards
Rakesh Reddy Dubbudu
BHUMI
www.bhumi.in
weblog: http://rakesh-will-do-it.blogspot.com/
+91 9885419012

There are only two options,
Either you 'Follow' or 'Change' the system

I chose the second one!!!!