ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 11, 2019

Session-3 at Govt. High School, Sanath Nagar on Self Learning

Hi Friends,

Day before Yesterday (07/09/2019) We Vikas team, Successfully  conducted  high School session -03 at Govt High School session,Sanath nagar

-We Started our Session with Song (వృక్షాన్ని రా) , Students added their chorus to it.

-After that we conducted *Stories Quiz* competition.
In first round *Guess the story from Image* ,we given some images to students ,they narreted the stories based on  their understanding.

- Second round *Read aloud*, students read aloud the story , and they explained what they understood.

-At end of the session Chalapathi asked  Few puzzles to students

Our valounteers *Akhil, Balu  and Chalapathi* supported very  well.

Thanks,
Team Vikas - ASWA