ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, September 19, 2019

9th Session in Govt Primary School on 16.09.2019

Hi all, 

This Monday (16/9/2019) we have successfully completed our 9th regular weekly session at govt primary school,  dharam karam road from 9:00 am to 11:30 am. 

Please find the highlights of the session :

1.  Taken attendance and seating arrangement.

2. Revision of previous session.

3. Children's explained about the project work done by them.  It was good to see the great efforts made by them for this.

4. Asked G. K questions and explained in detail about few topics.

5. Narrated one poem titled as " జై జై లు ".

6. Continuation parts of handwriting where letters are formed with few shapes etc.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers:

1. Mohan Raju ( new volunteer)
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa