ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, June 20, 2017

Old age home visit on this Sunday 11-June-017 at Rajeshawaree old age Home

Hi all, 

With all your support  today  we have successfully completed visit in Rajeshwari Old Age Home, Alwyn Colony, Kukatpally, Hyderabad.

  • Total 19 Volunteers participated.
  • The home has 60 people with Founder Rajeshwari  Garu and Take care Team  
  • It was a awesome feeling to spend time with the Bamallu and Thataiyalu and sisters...
  • We interacted with them get some real life knowledge…..
  • Our volunteers reveal their dance talent along with snatches   
  • Given groceries, etc.... to the home..
  • Volunteers were appreciated with Aswa certificates ...
  • Total no of  New Volunteers Participated  - 2


Thank you all,

Harikrishna P
9848268646
Team Share & Care
ASWA - Love All - Serve All⁠


On Fri, Jun 9, 2017 at 11:25 AM, Hari Krishna <param2harikrishna@gmail.com> wrote:

Dear All,

It's Time to Share your happiness and care the old age people on this Coming Sunday- 11th- june - 2017 at Rajeshwari old age home.

Please come and join with us on this Sunday 11th june 2017 from 10 :00 am to 12:00 pm at " Rajeshwari Old Age Home " Near SSD Grammer High School,  Alwyn Colony, Kukatpally, Hyderabad.

Please reach KPHB  Bus stop @ 09:30am.

Please come & join us to increase our happiness and see the smiles in their faces.


For more info please contact us 

 Hari Krishna -  9848268646 ,
Prathap -99669 94344
Mohan NagaKumar : 7416601669 / Help line :9948885111.
--

Thanks&Regards
Harikrishna
9848268646