ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 22, 2017

INVITATION TO ASWA YOUTH FEST-2017, 9th ANNIVERSARY CELEBRATIONS- 28th May Sunday


Dear All,It is 9 years of incredible journey!

Yes! ASWA  has reached the milestone of 9th year, which is beyond the bounds of possibility without YOU.

We welcome you to be part of the celebration of 9th Anniversary of ASWA.


This year its not about just celebrating, it about being more responsible towards society. So we have a series of events lined up. 

1. Blood Donation Camp & Eye Donation Pledging: 9 AM to 12 PM

2. Free Mega Medical Camp, Advanced Eye Examination,Health Awareness Exhibition :3 PM to 6 PM

3. Session on Work Life Balance - 4 PM to 5 PM

4. Anniversary Celebrations - 5.30 PM to 8.30 PM


​With out you our celebrations will be incomplete.​ So please do participate, support and bless us towards many noble deeds.

​​
Love all - Serve all
Srinivas​ @ ​9948885111 / 9177999263

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses