ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, June 26, 2017

Food Distribution on tomorrow,i.e Wednesday,28th June@ Govt Maternity Hospital, Koti.

Hi All,


Its time to serve food to the poor and needy ..

We came with another opportunity to feed the needy on this Wednesday  (i.e . tomorrow on 28th-June-2017).

Under 'Annam Parabrahmam project' on every 3rd   Monday of every month, we(ASWA) used to conduct food distribution. 

Due to unavailability of volunteers and festivals this month food distribution will be conducting on tomorrow.  28th June,2017 (Wednesday).

To distribute in female ward we need minimum one female volunteer.

Let us please join your hands to make this event grand success.

Date🚩 : 28th-June-2017,(Wednesday)

Venue🏛 : Govt Maternity Hospital,Koti.

Timing🕔 : 5.00 P.M to 6.30P.M🕡

Address : Govt Maternity Hospital, Sulthan Bazar, Opp Koti Women's college, Koti.

Please participate and make the event grand success.

Interested please ring 📲:Sarath Chandra 9700546866 📲Dhanesh 7893451007 Dhana Lakshmi 7842678879 📲ASWA help line 9948885111.


You to can sponsor for this program regularly OR occasionally on your special days either  fully /partially  


Thanks in Advance,

Sarath Chandra . V

Coordinator,
Annam Parabrahmam Team,
Amma Social Welfare Association