ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, June 20, 2017

Regular Monday Sessions at GBE Primary School-- 12/6/2017

Hi all,

With the help of  Donors and Volunteers, we have been successfully conducting Regular Weekly Sessions in Govt. Boys Elementary School(GBES), Balkampet from the last 5 years and we are moving forward to 6th year. 

This year 2017-18 also we are continuing our efforts with more enthusiastic and dedicated volunteers team. 

we are inviting you to join with us and help us in conducting sessions successfully.

Details:

GBE school
opp.Nature cure Railway station,
near Balkampet temple.
S.R nagar.
Time:  9am to 11:30 Am

For more details please contact me on 8885290990  or Haritha- 9949789229.


Thanks,
Dhanesh