ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 20, 2017

Give One Hour to feed the needy @ GOVT Maternity Hospital,koti on 23rd January,2017(Monday) Hyderabad.

Hi Friends,

Another opportunity came to feed the needy ....


                                 As part of Annam Parabrahmam project  on every 3rd  Monday of every month, we conduct food distribution at Govt Maternity Hospital Koti, as well as on every Sunday at GOVT Hospital , Ananthapuram.


                                 With all your support and kind donations we are successfully 👍and uninterruptedly🙋 conducting Food Distribution at Govt Hospitals in Hyderabad and Ananthapuram.


We are going to conduct food distribution for this month on 23rd January,2017(Monday).

Please participate and make the event grand success.


Date : 23rd-January-2017,(MONDAY)

Venue : Govt Maternity Hospital, Koti.

Timing🕔 : 5 P.M to 6.30🕡 P.M

Address : 🏩Govt Maternity Hospital, sulthan Bazar, Opp Koti womans college, Koti.

To distribute in female ward we need minimum one female volunteer.

Interested please ring : Sarath Chandra 9700546866 Dhanesh 7893451007 /Dhana Lakshmi Garu 7842678879 📞ASWA help line9948885111.


You to can sponsor for this program Regularly OR occasionally on your special days either  fully /partially  


Thanks in Advance,
Annam Parabrahmam Team,
Co Coordinator,

Sarath Chandra.V