ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 11, 2017

ATP UPDATES:Food Distribution in Govt HospitalJan 8th 2017

HI All,

We successfully completed food distribution on Sunday (8th January, 2017), at Govt Hospital, Anantapuramu.

Activity started with our regular donor G.Naga Ratnaiah sponsoring  50 kgs rice every 6 months to us.

In this we provided vegetable pallav to 160 people. Every time after completing of food we will go around hospital who are not able to come for collecting food.We will go and give food to them.One old grand mother said that every day many people come and donate food here except you guys will come near to us and giving food to us.

In every food distribution activity we donating old clothes also.If you have any old clothes which are in good condition donate us.We will donate it  in Govt hospital.

We required volunteer who can spend 1 hour in a month for doing activities in Anantapuramu. Interested you can reach us @ Naveen: 9849685946

Note: Winter is already started if you have any old blankets, sweaters, old clothes kindly donate us. We are planning to do blanket distribution in this weekend.
                                                                                      PICS

Details will update soon regarding blanket distribution.

Volunteers Participated:

Naga Ratnaiah (Guest)
Naveen
BashaLove All - Serve All
Naveen
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.
WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9666664562,+91-9032840686 Ananthapuram: +91-9849685946.