ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 28, 2016

@@Home Visit of at Adharsha Balya Vedika ,Chanda Nagar @@ On this Sunday 1st Janavary, 2017(HYD)

Hi all, 

We got one more opportunity to share your happiness with the cute little children in the Orphan Home..

We have Orphan home visit on this 1st  January 2017  occasion of New Year (this Sunday )  from 10am to 12:00pm at Adharsha Balya Vedika ,Chanda Nagar , Hyderabad,

Pls come and participate to increase the happiness in children... 

Address : Adharsha Balya Vedika
Plot No :1477
Papi Reddy Colony,
Chanda Nagar,
Hyderabad,
Telangana.
Near Chanda Nagar Railway Station

Note:If you don't have bike MMTS is beater option to reach there because we have walk able distance from Chanda Nagar MMTS Railway station 

Contact : Dhurga : 9440901247
Mohan nagakumar : 9246191669,
Hari Krishna : 9848268646 
Helpline. 9948885111

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION


Thanks&Regards
Harikrishna
9848268646