ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 25, 2016

Food Distribution at Govt Maternity Hospital Koti , On this Monday 21st-November-2016, Hyderabad.

Hi All,


We successfully completed food distribution on 21st November,2016  under 'Anna Parabrahmam' project 


Under 'Anna Parabrahmam' project ASWA have been conducting food distribution on every 3rd Monday of every month  from last four years or specify for needy at Neloufer and Maternity Hospitals.

During this month program we distributed 170 packets of chaptahi , Dall curry along with one Apple fruit at Govt Maternity Hospital.


Even in the tough times(Demonetization)  also our volunteers gathered rs 5,500 to conduct food distribution.


Volunteers Participated : 
  1. Ms. Vara Lakshmi,
  2. Mr. Dhanesh,
  3. Mr. Durga Prasad,
  4. Mr. Balu,
  5. Mr. Sarath Chandra . V
  6. Mrs Dhana Lakshmi Garu,
Thanks to all donors and volunteers who made event as grand success.

Activity in pics


Distribution to inpatients

Our Volunteers team


You to can sponsor for this program regularly OR occasionally on your special days either  fully /partially  


Thanks in Advance,


Sarath Chandra . V


Co Ordinator,
Annam Parabrahmam Team,
Amma Social Welfare Association