ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 23, 2016

VIKAS Prerana successfully done in my village on occassion of Aug 15th, 2016


From: Manoj Kumar <manoj.javabeans@gmail.comDate: Tue, Aug 23, 2016


Dear friends,

                  I am happy to share with you all that in my village Vemuluru, Kovvur Mandal, West Godavari District. our "VIKAS Prerana" Activity  of ASWA  on the occasion of 
August 15 has been done successfully.

I requested my friends to conduct and distribute the prizes which are collected from our ASWA. 

Prizes distribution done successfully. 

Inspiring from our ASWA one of my friend's colleagues distributed pencil boxes to
the Participants of competitions  also.

Pics are taken only in two schools. Due to guests time slots they were not able to join the third school it seems. But made that H.M to distribute to the winners. 

Thanks a lot to our ASWA for giving a great opportunity.

Please find the attached pics.

I will share the feedback form shortly as soon as i get from my friends.thanks and regards
 ManojKumarM+91-9948798072
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9666664562      Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946