ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 23, 2016

VIKAS Prerana - Successfully completed Competitions in my village on occassion of Aug 15th, 2016 - Cherlakothur, Veldurthi Mandal, Kurnool district