ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 22, 2016

Food Distribution on 21-08-2016 5:30 PM -6:30 PM ,Govt Hospital

Hi All,

It's time to feed the needy ....


                                 Under 'Annam Parabrahmam project'   we going to  conduct food distribution at Govt Hospital, Anantapur. 


For this month we are going to conduct food distribution on 21th August,2016(Sunday).

In the last event  our donor Seetha ram Garu sponsored for food distribution activity on occasion of his son's Sri sai Avaneesh Birthday.

Now he again sponsoring for his elder son's karthik Krishna's Birthday

We have huge need of old clothes to distribute needy.If want to donate please ring on us helplines.We will come and pick the clothes or any used materials to distribute to needy.


To distribute food and old clothes we need volunteers .


Date : 21-August-2016,(SUNDAY)

Venue : Govt Hospital,Anantapuramu.

Timing🕔 : 5.30 P.M to 6.30P.MPlease participate and make the event grand success.

Interested please ring :Naveen 949685946 Basha :8019872691 📞ASWA help line9948885111.


You to can sponsor for this program Regularly OR occasionally on your special days either  fully /partially  


--

Love All - Serve All
Naveen
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.
WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9666664562,+91-9032840686 Ananthapuram: +91-9849685946.