ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 22, 2016

Food Distribution in Govt Hospital,31-07-2016 5:30PM-6:30PM

Dear all,

As you all know that we regularly conducting food distribution activity in Govt Hospital,Anantapuramu in every month  twice.


With initiation of Kamalnath Anna we getting sponsors for food distribution activity.

On occasion of his son's birthday Sai Sri Avaneesh – DoB : 29th July and Karthik Krishna – DoB : 10th August ,Seetha ram Garu (Anuta Networks) sponsored food for two weeks.

In this we conducted first event on 31-7-2016.we distributed veg Pallav to 140 needy people.

 " Belated Happy Birthday To Sai Sri Avineesh "

Special Appreciations to Seetha ram garu and who are participated in this event.

We inviting sponsors for conducting activity regularly on special occasions.Interested contact on our helplines.


Participated Volunteers:

Basha Bhai
Krishna Reddy (Asraya Old Age home)
Kishore Kumar.G
Ranjani Shiva
kamal nath
Shaikshavali,
Mastan
Shashu


Love All - Serve All
Naveen
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.
WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9666664562,+91-9032840686 Ananthapuram: +91-9849685946.