ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 15, 2016

SRUJANA Magazine - Our new initiation

Hi All,

I really must express my gratitude for the help you all have done for the successful completion of SRUJANA Magazine. 

I thank all the volunteers for spending your precious time and for the support you have given us.

Your patience is more appreciated. 

Most importantly it will be very useful for the children and surely they will feel happy after seeing our SRUJANA

SRUJANA is the result of the hard work which we have done so far.

We are  sharing the sample document in this mail  and the original document will be shared after the release of SRUJANA in  schools.

Volunteers participated & supported in making SRUJANA

 1. Santharam Garu
 2. Durgaprasad Ch
 3. Hari Suman
 4. Krishna Kanth
 5. Devi Gayathri C
 6. Mamatha Lellala
 7. Satya Sowmya
 8. Sri Pavani M
 9. Venkatesh Chapala
 10. Prabhakar Garu
 11. Chakravarthi B
 12. Rajesh S
 13. Venkata Koteswarao B
 14. Vijay Kumar

A special thanks to Charishma garu for entire designing of SRUJANA. Sorry if I miss any one

Kudos to all  👏👏👏👏 & Thank you very much, Let's keep up the good work in further endeavors.  🌼🌼🌼🌼🌼 And A special welcome invitation to all for releasing #SRUJANA in one of our school on this Saturday i.e, 16th July, Please participate this event and make this event very successful🌼🌼🌼🌼🌼 

for more @ 9494567367

Love All - Serve All

NagaBabu