ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, July 05, 2016

Back to Basics & Values- Regular Monday Sessions at GBE Primary School - Slum Visit highlights

Hi all,

With the help of  Donors and Volunteers, we have been successfully conducting Regular Sessions in Govt. Boys Elementary School(GBES), Balkampet from the last 4 years.  

This year 2016-17 also we are continuing our efforts with more enthusiastic and dedicated volunteers team. we started our sessions with slum visit on 05-06-2016 to rejoin dropout children and encourage children to continue their studies and also to motivate parents to send their children to school. 

Highlights of Slum near Nature Cure Railway Station, Balkampet:
Why We Visited ? : Most of the students in this schools are from this slum. So like last 2 years we would like to visit their place personally to create awareness on education and motivate their parents to send their children to school regularly. Pl find the highlights of this visit...
 • A survey was conducted in the slum from 10.30 AM to 2.00 PM.
 • Intimated current changes in the education pattern such as CBSE syllabus, providing tuition and free meals.
 • We, ASWA, will distribute Bags, Shoes, Books & Stationary to children. 
 • 8 school children actively participated and helped us to visit all houses to motivate parents as well as children.
Volunteers:
 1. Haritha
 2. hanesh
 3. Shantaram Sir
 4. Pavan
 5. Haresh Nanda
 6. Samyuktha
 7. 8 School children
Please provide your any suggestion regard this. For more details please contact Dhanesh on 8885290990 or Haritha- 9949789229.

 


Love all - Serve all

V.Haritha
Coordinator, VIKAS (Primary)
Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA) II WEB SITE   II  FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946