ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, July 26, 2016

Annual gifts distribution at GBES school on 14-03-2016 (monday) from 12:00 noon to 2:00 pm

Date: Fri, Mar 11, 2016 at 7:44 AM

Hi all,

I am very happy to say to that this year we have successfully completed our regular weekly session at GBES school, Balkampet.  Around 30 sessions were conducted this year with different activities.

Now the time is to distribute awards to the best performer for this year on various activities. So we are distributing annual gifts to them on march 14 2016 (Monday) from 12:00 noon to 2:00 pm.

Please do participate in this event and make this event a great success.

Pics of GBES session:

 


Details:

Date: 14-03-2016 (Monday)
Time: 12:00 noon to 2:00 pm,
GBES school,
Near to Balkampet temple
Opp. to nature cure railway station.

For more details please contact me on- 8885290990


Thanks,
Dhanesh.

If you can spend just "1 HOUR" in a Month, you will become a member

http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.in/2009/09/welcome.html

Help: 9948885111 / 9666664562 / 9494567367