ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 06, 2016

Food Distribution in Govt Hospital in month of June 2016

Hi All,

Monthly twice we are conducting Food Distribution activity in ATP Govt Hospital under Annam Parabrahmam project. In June 2016 We successfully completed food distribution activity on 5-6-2016 and 19-6-2016. We distributed Tommotto Rice and Veg Pulav to 140+ needy people each time.

we invited Sri. Jayachandra Garu(Ex-Army) as guest for this activity. He felt very happy and inspired for our serving activities. He appreciated me for doing same at this age.

   
 

For each food distribution we spent 800 Rs for vegetables, groceries and preparing charges without rice.Requesting donors either you can support  by donating rice or fully/partial donations on your special days

Thanks to Jayachandra garu and Kamal nath Anna  family for joining with us.

Volunteers Participated:

Basha bhai
Uday
Narasimha
Bhanu&family
Kamalnath Anna family
Naveen
Love All - Serve All
Naveen
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.
WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9666664562,+91-9032840686 Ananthapuram: +91-9849685946.