ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 23, 2016

Specially designed One day work shop on EDUCATION &HUMAN VALUES by ASWA for VOLUNTEERS

Courtesy : Srinivasa Chakravarthi


Hai friends,


Today 17-04-16 our ASWA people attended a great session EDUCATION and HUMAN VALUES by Shiva Shankar garu and Giri garu..
  • Really its an amazing  interactive session... 
  • nice concepts
  • Mainly how to build the strong relationships.. 
  • How to lead happy life.. etc..
  • This kind of workshops are very much helpful ...

Thank you very much..
Shiva sankar, Giri sir.. they delivered this valuable session 10:30 to 05:00

Special thanks to ASWA Management board.. for arranging a nice session..Love all - Serve all
Srinivas​ @ ​9948885111 / 9177
​​
​​
999263

SERVICE     
 COW PRODUCTS       
 JOB UPDATES    
    INFO STUFF

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses