ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, April 20, 2016

Food Distribution @ Govt Maternity Hospital , Koti (అన్ని దానములలోకన్న అన్నదానం మిన్న) On 18th April (Monday),2016, Hyderabad.


Hi All,

                                 With all your support and kind donations we are successfully 👍and uninterruptedly🙋 conducting Food Distribution at Govt Hospitals in Hyderabad and Ananthapuram.

                                 As part of Annam Parabrahmam project  on every 3rd  Monday of every month, we conduct food distribution at Govt Maternity Hospital Koti, as well as on every Sunday at GOVT Hospital , Ananthapuram.


 This is the first food distribution for this financial year (2016-17),


We are going to conduct food distribution for this month on 18th, April,2016(Monday).

Please participate and make the event grand success.


Date : 18-April-2016,(MONDAY)

Venue : Govt Maternity Hospital, Koti.

Timing🕔 : 5 P.M to 6 P.M

Address : 🏩Govt Materninty Hospital, sulthan Bazar, Opp Koti womans college, Koti.


Interested please ring ☎: Dhanesh 7893451007 / sarath Chandra 9700546866 / Dhana Lakshmi 7842678879 / 📞ASWA help line 9948885111.


👉👉Thanks & Regards,💐
Annam Parabrahmam Team.