ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, April 13, 2016

Home Visit of "Jeevodaya Home for Children" at Mothinagar,Near Erragadda @@ On this Sunday 3rd April, 2016 (HYD)

Dear All,

It's time to share your happiness with our little brothers(orphan).

Please come and join with us on this Sunday 3th  Apr 2016 from 9:00am to 12:00pm at "Jeevodaya Home for Children" at Mothinagar, Opp Don Bosco Degree College, Near Erragadda, Hyd.

Please reach Erragadda Bus stop @ 08:30am.

Please come & join us to increase our happiness and see the smiles in their faces.

For more info please contact us 
 Mohan NagaKumar : 7416601669/9246191669 ,Hari - 9848268646,  Naresh Kumar -  9666664562  / Help line :9948885111.

Home Address:

Jeevodaya Home for Children,
Opp Don Bosco Degree College,
   Mothinagar, Near Erragadda, 
Hyderabad.

 

Regards,
Mohan NagaKumar & Team
Share & Care Project.
Amma Social Welfare Association
Love All – Serve All