ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, April 13, 2016

Re: "అన్ని దానములలోకన్న అన్నదానం మిన్న ",అన్నదానం @ కోటి మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ , 21-మార్చ్ -2016, తేదిన ,Hyderabad.

Hi all, 

Today we have successfully completed food distribution activity at koti maternity hospital from 5:30 to 6:30. We have distributed 170 chapati, leafy curry and pomegranate. Also we distributed 30 Sarees in one floor.

Today because of power failure , the packing of chapati and curry was delayed by supplier because of which d activity was started half an hour late.

We thank the donors and volunteers for making this event a great success.

Volunteers participated:

1.Vijaya bharthi(new volunteer)
2.D.Lakshmi
3.Jhansi
4.Pavan
5.Bharat k.(Dhanesh father)
6.Lalit.l (Dhanesh relative and food supplier)
7.Durga prasad anna
8.Laxmi amma (mohan nagkumar mother)
9.varalakshmi
10. Dhanesh


Thank,
mahesh desu.

Love all - Serve all

TEAM ASWA
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9666664562      Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946

On Fri, Mar 18, 2016 at 11:35 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:

Hi friends,

With all your support and kind donations we have successfully completed Food Distribution in Govt Hospitals around 30+ times ,in Hyderabad and Ananthapuram.

As part of Annam Parabrahmam project every month on 3rd Monday we conduct food distribution at Govt Maternity Hospital Koti, as well as on every Sunday at GOVT Hospital , Ananthapuram.

అన్ని దానములలోకన్న అన్నదానం మిన్న

 For this financial year (2015-16), this is the last food distribution.


We are going to conduct food distribution for this month on 21st, March,2016(Monday).

Please participate and make the event grand success.


Date : 21-March-2016,(MONDAY)

Venue : Govt Maternity Hospital, Koti.

Timing : 5 P.M to 6 P.M

Address : Govt Materninty Hospital, sulthan Bazar, Opp Koti womans college, Koti.

Interested please ring : Dhanesh 7893451007 / sarath Chandra 9700546866 / Dhana Lakshmi 7842678879 / ASWA help line 9948885111.


Thanks & Regards,
Annam Parabrahmam Team.--
If you can spend just "1 HOUR" in a Month, you will become a member

http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.in/2009/09/welcome.html

Help: 9948885111 / 9666664562 / 9494567367
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to amma-social-welfare-association+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to amma-social-welfare-association@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/amma-social-welfare-association.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/amma-social-welfare-association/CAHD7HF3VvXtZ58ACYvnFddE%3DQ_dBtsTYK%3DO59wJMWzMO-G3u%2BA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.