ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 17, 2015

Bread packets & Fruits Distribution on 9th June(Tuesday), in Ayurvedic Hospital at Erragadda, Opp ESI, HYD.

Hi all,

On 9th June we have successfully completed Bread and fruits distribution at Govt. Ayurvedic Hospital, under Annam Parabrahmam Project

With all your supported we have Supported about 50 inpatients at the hospital.

Volunteers Participated :
1.Suresh
2.Dhanesh

You can Support us regularly or occasionally on your special days.

Thanks & Regards
Mohan NagaKumar A
TEAM ASWA
www.aswa.co.in

On Mon, Jun 8, 2015 at 5:08 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:
Dear All,

On this Tuesday(9th-June) morning at 8.30 A.M to 9.30 A.M, we are going to distribute Bread packets and Fruits to the inpatients of Dr. BRKR Govt Ayurvedic Hospital, Erragadda, opp lane of E.S.I hospital.  
This food distribution will be conducting as a part of our regular monthly distribution under "Annam Parabrahmam Project".
In our food distribution programme    every time minimum 50 to 60 inpatients will be benefiting.

so, pls join ur hands to make this event success with ur participation.

Event : Bread & Fruits Distribution to patients ,
Venue: Dr.BRKR Govt Ayurvedic Hospital,
Date : 9th June, 2015
Timing : 8.30 A.M to 9.30 A.M
Project : Annam Parabrahmam

Interested pls ring @ Dhanesh 7893451007 \ Sreenivas Prasad : 9948885111 \ Mohan Nag Kumar  : 7416601669

You too   can support either regularly or occasionally on your special days.

Thanks,
Sarath Chandra .V
www.aswa.co.in