ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, June 23, 2015

Healthy Food Distribution at Govt Ayurvedic Hospital, ESI, Hyderabad @21st June ,2015

Hi All,

As per the trial mail, we have successfully completed our Fruits Distribution at Govt Ayurvedic Hospital on 21st June ,2015.

On the occasion of World Yoga day hospital management conducted Yoga Program and requested us to distribute the fruits to In and out patients. Fruits was distributed to around 100 patients.

Special Thanks to all the Volunteers for your support...

Volunteers Participated :

  1. Latha Garu ( Our Active Volunteer Vinay's Mother)
  2. Vinay
  3. Hari Prasad
  4. Nitesh
  5. Sreenivas Prasad
  6. Sarath Chandra.

Thanks & Regards
Mohan NagaKumar A
Team ASWA...


On Sat, Jun 20, 2015 at 9:28 AM, mohan nagakumar <mohannagakumar@gmail.com> wrote:
Hi Frnds,
                                       On th occasion of World Yoga day and by the request of Hospital Management ,Tomorrow 21st June 2015(Sunday) morning at 9:00 am, we have 
Fruits Distribution at Govt. Ayurvedic Hospital, under Annam Parabrahmam Project.

      Interested volunteers can join and can come directly to Hospital .
                                     
      please do participate  to see the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.
Time : 9.00 A.M to 10.00 A.M.
 Venue : Govt.Ayurvedic Hospital,
 Place : A.G Colony Road ,Opposite ESI Hospital, Erragadda, Hyderabad
 Date : June 21st 2015
 
Interested volunteers \ participants contact
: Mohan Naga Kumar@ 7416601669 \sarath@9704412335


You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.
Thanks,
Mohan NagaKumar A
ANNAM PARABRHMAM,
www.aswa.co.in