ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, April 29, 2015

Inuagarated by Sri. Tanikella Bharani in our 7th Anniversary

Hi Friends

Its our responsibility to update the every happenings to you i.e. our member. YOUR INTEREST IS OUR MEMBERSHIP.


Like every year we have released current year updates through this book let. Our chief guest & Renowned Personality Sri Tanikella Bharani garu and other honorable guests Sri. Tyagarajan Garu, Jawaharlal Nehru Garu & Dr. Sundar Raj Perumal garu inaugurated the following
More updates & pics will send you shortly reg 7th anniversary
Blood Donation Poster


YOU TUBE CHANNELLove all - Serve all
Srinivas @ 9177999263