ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 25, 2015

Bread packets & Fruits Distribution on 20th April(Monday), in Ayurvedic Hospital at Erragadda, Opp ESI, HYD.

Hi all,

We have successfully completed bread and Fruits distribution at Dr.BRKR govt Ayurvedic Hospital,erragadda on 20th April.

We have distributed 66 bread packets and 150 bananas to the inpatients at the hospital under ANNAM PARABRAHMAM Project.

Volunteers Participated :

1. Shankar Rao Sir
2. Srinath
3. Vaheeda

Please Join us on every month 2nd Tuesday morning 8:30 to 9:30 and to support us and see the happiness in the beneficiaries.

You can support either regularly or on your special days.

Thanks & Regards
Mohan NagaKumar A
TEAM ASWA

On Sat, Apr 18, 2015 at 1:30 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:

Dear All,

On this Monday (20th-April) morning at 8.30 A.M to 9.30 A.M, we are going to distribute Bread packets and Fruits to the inpatients of Dr. BRKR Govt Ayurvedi Hospital, Erragadda, opp E.S.I hospital.  
This food distribution will be conducting as a part of our regular monthly distribution under "Annam Parabrahmam Project".
In our food distribution programme    every time minimum 50 to 60 inpatients will be benefiting.

Venue: Dr.BRKR Govt Ayurvedic Hospital,
Date : 20th April, 2015
Timing : 8.30 A.M to 9.30 A.M

Interested pls ring @ Sankar Rao Gaaru : 9494464510 \ Sreenivas Prasad : 9948885111 \ Sarath Chandra : 9700546866

You too   can support either regularly or occasionally on your special days.

Note : ASWA is  going to celebrate it's 7th Anniversary on this 26th april. So,pls be part of this event.

 Thanks,
Sarath Chandra .V