ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, April 29, 2014

A Very Happy Day-Stepping into the 7th Year of Good Deeds... Happy Birthday ASWA (27th April)


H
i Friends

Its been a Great, Joyful, Satisfactory & Beautiful journey of 6 Years completed with lots of memorable helping events and activities.

I Personally thanking you one and all for your different types of Support. This success belongs to you.

Its a great feeling when you recollect those memories on 1st Jan & 27th April, 2008. This mail is not enough to share our feelings. So we are planning our 6th Anniversary Celebrations on 11th May, Sunday @ 5.30-8PM @ SR Nagar. Please spare your valuable time to motivate us on that day.Schedule & Venue will be intimated shortly.


I Strongly believe that SMALL Victories/Acts leads to larger Activities/Victories


Love all-Serve all
AMMA Srinivas
www.aswa.co.in
9177999263