ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, May 16, 2014

INVITATION:- 6th Anniversary Celebrations of ASWA @ 18th May, Sunday@ 5.30 PM

Hi

This is your invitation to the 6th Annual day Celebrations of AMMA Social Welfare Association (ASWA) scheduled for 18th May, 2014 Sunday. This year event will be held at Govt. Ayurvedic College, Opp. ESI, Hyderabad.

We are very much excited about having you with Amma Social Welfare Association. We have lots of things planned for our 6th Anniversary celebrations. We are expecting to see you bright and early on 18th May Sunday @ 5.30 PM. The event will start and ends sharply at specified timings.

Our special Guests for the event:-

  • Sri. Jawaharlal Nehru.P (Psychologist & Advocate; Corporate Trainer & NLP Practitioner and Motivational Speaker)
  • Sri. Ratnavali Garu, Founder of Thalassemia Sickle Cell Society

For your convenience we have included our Invitation below. You may register online just click here....


https://docs.google.com/forms/d/1t0q0aZ0F1_9iN3XnsM2PQ89PjR_DjWHMY_rgNfWGpTM/viewform


Pl do join us and support us towards more deeds....
Love all - Serve all
Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK