ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, April 18, 2014

Food distribution Conducted at Neloufer Hospital on the occasion of TELUGU NEW YEAR (UGADI) (March 31,2014)

Dear all,
 
On the occasion of Telugu New Year (UGADI), we conducted food distribution under Annam Parabrahmam Project, at NELOUFER HOSPITAL on March 31st   evening at 8p.m to 9p.m.

This time also we prepared food in a Hotel near to hospital, with good quality and quantity.
 It costs around 3,700/- for 150 packets.

With help of co volunteers :- Mohan Nagakumar and Dhaneesh , we successfully distributed 150 packets of Tamarind Rice.
We faced little bit inconvenience with security staff at Hospital premises.

  • Distributed Packets        :               150 Tamarind  Rice packets
  • Venue                                  :               Neloufer Hospital
  • Volunteers participated:              Mohan Nagakumar, Dhaneesh, Sarath Chandra.
                                               
Thanks to kind donors for their continuous support. .

Please see the activity in snaps: 


You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.

Thanks,
Sarath chandra.v
CO-ORDINATOR,
ANNAM PARABRAHMAM.