ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, April 18, 2014

Food Distribution on 6-04-2014 in Govt Hospital@Anantapuramu

Dear all,

First  of all am very sorry  for not informing food distribution activity in Anantapuramu due am bit busy in my work.

We successfully completed food distribution on Sunday(06-04-2014)  @ 7p.m to 8 P.m in Government hospital,Anantapuramu under Annam Parabrahmam project.

This time we distributed  curd rice to 60  members in  surroundings of hospital and  in Ladies Ward and Orthopedic ward's.

This time prepared the curd rice in known hotel of Basha bhai.We purchased  5kg Rice, Curd, Grapes and Milk  .Its  total expenses are 240/- Rs.

Inline image 3Inline image 4
Inline image 2Inline image 1
Participants:
  • Basha bhai
  • Naveen
  • Nagendra

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)