ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 14, 2012

Dont give a Rupee to Child Beggars instead join them in the below HomesLove all - Serve all

Sarvaraju. Srinivasa Prasad Rao
Founder & President (9177999263)
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in


Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses

సందేహిస్తుంటే అతిగా సంకల్పం నెరవేరదుగా-ఆలోచన కన్నా త్వరగా అడుగేద్దాం ఆరంభంగా...