ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Medical Camp @ 13.11.11


Hi Friends

Tomorrow Morning we are conducting "Medical Camp" at Amru Nagar Thanda Slum to around 100 Families. They are suffering with General illness & Chicken Guinea.

Our Special thanks to Dr. Sundar & Team for their kindness in providing these valuable services.

Venue  :           Amru Nagar Thanda
Date     :           13th November, 11 (Sunday)
Time    :           9-12PM
Help     :           9177999263



Love all-Serve all
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION & SERVE THE NEEDY TEAM

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting