ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 30, 2011

Food Distribution to Road side Destitutes on 27th November,2011 @ 5 PM

Dear All,

On 27th Nov 2011, Sunday  we distributed 50 Lemon Rice Packets to the road side destitutes at Afzalgunj under “ANNAM PARABRAMHAM PROJECT”.


We started at 6 pm and reached at 6.40 pm and so many destitutes slept on pavements with hunger and they felt very happy after receiving the food packets and so many people started eating immediately, that has given more happiness to us. 


My special thanks to the Vijaya Narasimha Reddy, Kapil Gupta and Sharatchandra, who made this event grand successful.

Our heartfull thanks to Mr. Gundeti. Sekhar (who sponsored this month total amount).
God bless him and his family members with lots of Hapiness, Health and welath
The following are the distribution details.

Distribution Details:
Distribution
Amount
Lemon Rice(50pack*15rs)
750
Total
750

Participants

Vijayanarasimha Reddy
Kapil Gupta
Sharat Chandra
UmasankarThank you,

T. Umasankar,
Secretary,
==================================================================================
On Sat, Nov 26, 2011 at 10:15 AM, uma shankar <sankaricwai@gmail.com> wrote:

Dear All,

This Sunday (27th November @ 5 PM), we have our Monthly Program of Food Distribution under ANNAM PARABRAMHAM PROJECT for the Road side Destitutes at Osmania Hospital  and this Sunday we are not going to Gandhi Hospital because some other association is distributing the food on the same day in the hospital premises, so our members are decided to distribute the Food Packets to the Road Side Destitutes.

Please come forward and spend your valuable time to serve the unwanted, uncared and unloved destitute.
Help lines: 9000234852 / 9177999263


Love all-Serve all

Umasankar. T
Secretary.
ASWA.