ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 02, 2011

3rd Blood Donation Camp to Thalassemia Children on 30-10-11( 9AM - 12PM)

Hi ….

The following 14 Donors have donated Blood for Thalassemia Children. Thanks to all for generous donation of blood.  We request every one to Support these children by donating blood in your free time.

Once again we appreciate all the donors for the kind heart. We will shortly issue the Voluntary Certificates to these guys.

My Special Thanks for Manoj Kumar & Naresh for coordinating this activity.

List of Donors
 1. P. Sudhakar       
 2. Bala Subramanyam .J
 3. B. Praveen
 4. Sarat Chandra Sai .K
 5. Nilesh Thakur
 6. Nalinikanth .G
 7. L. Kameswara Rao
 8. Srinivas TATA
 9. Naveen Ramisetty
 10. M. Manoj Kumar
 11. Chinna Seenu
 12. Vijay Narasimha Reddy
 13. R. Janardhan
 14. B. Naresh

Hope Artificial blood will be available soon….. till now pl come forward to donate blood and save the many people around you....Will upload the Pics Shortly

Love all-Serve all
AMMA Srinivas