ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 16, 2011

Medical Camp @ 13.11.11

Hi Friends,


Sunday Morning we have successfully completed MEDICAL CAMP at AMRU NAGAR THANDA (SLUM).


Thanks to Dr. Sunder & Team for their valuable time and presence, without which this might may not be possible.


Camp started at 9.30 AM and ended at around 12.30 PM. There are around 150-200 People benefited from  this camp (based on Doctor Estimation)


 • Many volunteers turned up and extended their valuable services. Thanks to one all.
 • Prasad & Srinivas organized and planned the even very well
 Volunteers Participated
 1. Dr. Sunder & Team ( 6 Members)
 2. R. Srivalli
 3. D. Prabha
 4. V. Haritha
 5. S. Sreenivasa Kumar
 6. K. Surendra
 7. R. janardhan
 8. D. Ranganadh
 9. Mr. Pavan
 10. Mr. Srinivas
 11. J. Durga Prasad
 12. B. Naresh Kumar
 13. Prasad – Thanda & his friends
 14. Mr. Srinivas –BHEL
 15. Mr. Ravi
 16. Mr. Mantri, BHEL
 17. MR. Satyanarayana Garu
 18. S. Sreenivasa Prasad Rao
 For More Pics
https://picasaweb.google.com/108831888582374467562/MedicalCamp121111AKSHARAMPROJECTAMRUNAGARTHANDA#


Love all-Serve all
AMMA Srinivas