ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, September 25, 2011

Hi

Dear All,

On 25th Sep, 2011, Sunday we distributed 22 Food Packets to the road side destitutes under “ANNAM PRABRAMHAM PROJECT”.

Actually we went to Gandhi Hospital for distributing food packets, at that time some other Organisation distributing the Food to the Patients. So, we decided to give the Food packets to the Road side Destitues and for that we covered the Secunderabad, Ameerpet, Yerragadda areas to distribute the Food with the help of Prabha. She did wonderful work and crossed all the roads every time whenever we find the Destitutes and distributed the food packets with more patience.

My Heart full Thanks to the Prabha for giving such marvelous support for succeeding the activity and also we are very much thankful to the Hostel management who gave food packets with low cost and also they are giving 2 packets extra with free of cost.

The following are the distribution details.

Distribution Details:


Distribution
Amount
Rice(20pack*20rs)
(Rice,curry,sambar,curd for each pack)
400
Total
400



Participants


Prabha
Umasankar


Love all-Serve all
Umasankar. T
secretary.
ASWA.
www.aswa.tk