ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 06, 2011

Your Every Rupee Support is most valuable

Hi Donors,

Thanks for your kind hearted donations till now. Only with your support we are able to reach many poor and needy.  We need & expect your same support all the way through to fulfill the accepted tasks. 

Till now we have concentrated only on our activities with our little savings (Rs.100/- above per month). Now our activities have been increased and this is the time to concentrate on our budget too.  So requesting you (and your friends) to support the following activities  Partially/Fully/Monthly/Yearly. For more please reach me at 9177999263

You can check 
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/2010/02/account-information.html for detailed donations and expenses up to 31st March, 2011.

To know more about our activities please click on www.aswa.tk

THIS IS OUR LATEST BUDGET REPORT

DESCRIPTION OF REGULAR EXPENSE MONTH YEARLY
2 B.Tech Students Hostel Fee        4,000.00         48,000.00
Food Distribution            500.00           6,000.00
Amru Nagar Thanda Project Expenses        2,500.00         30,000.00
Addagutta Slum Project Expenses        2,000.00         24,000.00
Administration Charges        1,000.00         12,000.00
Y's Men Foundation, Vijayawada        1,000.00         12,000.00
Other & unplanned Activities (apprx.)        2,000.00         24,000.00
TOTAL EXPENSES   13,000.00   156,000.00
Average donations received Per Month     6,000.00     72,000.00
DEFICIT      7,000.00    84,000.00  

We expect your support through out our journey

Your support is our strength

Your participation is our Hope.

Your initiation is our Inspiration...

You can transfer your donations directly to the following account

A/C NAME         -AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
A/C NO.              -052210100019403
BANK  NAME     -ANDHRA BANK, SAVINGS A/C
IFSC CODE         -ANDB0000522
ADDRESS            -S.R.NAGAR, HYDERABAD

Love all - Serve all

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION

ప్రతి మనిషి ఒక అబ్దుల్ కలాం, ఒక రెహ్మాన్, ఒక సచిన్ కాలేకపొవచ్చు.... కాని ప్రయత్నిస్తే ఒక మదర్ తెరిస్సా కాగలరు . ఇందుకు మేధస్సు,ప్రతిభ,కృషి అవసరం లేదు, ఎదుటి మనిషి కష్టం పట్ల స్పందించే హృదయం ఉన్నా, అవసరం లో ఆదుకునే మనసున్నా చాలు.