ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, October 01, 2011

Uniforms Distribution @ 02.10.11

Hello All,

       Serve The Needy invites you to join us for this Weekend Activity on 2nd October- 2011, i.e. on coming Sunday.

 Activity details are as follows :
 
Uniforms Distribution @ AMRU Thanda Evening Classes

    On the Occasion of " Gandhi Jayanthi "  This coming weekend i.e. on this Sunday, 2nd October - 2011 , Serve The Needy planed to  conduct "Uniforms Distribution" program in AMRU Thanda,Near Balanagar.


Place:AMRU Thanda,
          Near Balanagar.
          Contact Person: Chintu -9866933582
                                      Prasad-8143839140
          Timings: 4.30PM-6.00 PM
          
  
Those who are interested are requested to kindly confirm your availability by Saturday Evening.