ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 30, 2011

Re: Need Support for medicines towards Kidney transplantation- Saidulu

Hi Kishore,

We have transferred Rs. 3,000/- for this.

Our Member Mr. K. Surendra particularly donated this amount for this case.  

Please acknowledge the receipt and keep sending the updates to total group by "Reply-all"

He will visit the hospital after the festival.

Love all-Serve all
AMMA Srinivas
You have successfully completed funds transfer
ICICIBank ICICI Bank
Transaction Reference Number: 0249394737
Transaction Type Funds Transfer to Other ICICI Bank Account across India
Date of Transaction 30/08/2011
Transaction Details
From ICICI Bank Account 007501530682- SREENIVASA PRASAD RAO S (S.R.NAGAR,HYDERABAD)
To Payee 000801210382-TMADHYDERABAD (Hyderabad - Khairatabad)
Transaction Amount (Rs.) 3000
Transaction Remarks saidulu health case


Love all-Serve all
AMMA Srinivas
www.aswa.tk

ప్రతి మనిషి ఒక అబ్దుల్ కలాం, ఒక రెహ్మాన్, ఒక సచిన్ కాలేకపొవచ్చు.... కాని ప్రయత్నిస్తే ఒక మదర్ తెరిస్సా కాగలరు . ఇందుకు మేధస్సు,ప్రతిభ ,కృషి అవసరం లేదు, ఎదుటి మనిషి కష్టం పట్ల స్పందించే హృదయం ఉన్నా, అవసరం లో ఆదుకునే మనసున్నా చాలు.


--------- Forwarded message ----------
From: Kishore Kumar Javvaji - TMAD <kishore.javvaji81@gmail.com>
2011/8/30 Kishore Kumar Javvaji - TMAD <kishore.javvaji81@gmail.com>

Dear friends,


As I said to you all yesterday we met Ragavendragaru to buy medicines at their medical shop he promised me to provide these medicines in discount price. When I ask him for medicines if we want to get in discount price he needs to get approval from his shop management. So when he asked for that after telling the case details they called me and asked our group and patient details in brief and then they spoke with drug manufactures to provided on special discount. So we got with very less price rather than what we expected earlier.

Updated list of donations to this case:

1. Shiva - 1000.00
2. Mahesh Tata - 1000.00 (Ulavapadu)
3. Abhijit - 500.00
4. Harish Velamati - 1600.00
5. Kishore Kumar Javvaji - 500.00 (Ulavapadu)
6. Dr. Sundar garu - 1000.00
7. Dinesh kumar garu - 5000.00
8). Jillelamudi Abhijit - 1000.00

 We bought medicines for one month cost of those Rs: 9600.00 and the total donations which we collected till now is Rs: 11.600.00. So still we are having 2K. This we are going to use for next month support.

We bought only major and costly medicines due to lack of money (before estimating special discount) and other medicines are frequently changing/less cost. Patient spending money for rest of medicines and other dialysis expenses.

Due to some technical reasons I am sending medicines bill only to the Donors. I am requesting to the donors who ever wants receipts to their amount please drop a mail to me with your full name and amount details. So that we will send the receipts ASAP.

We are very much thankful to all those who are supported and who are going to support to this case. Currently Saidulu @ICU (NIMS) he will be moving to general ward after 2days. If anyone wants to meet him make a call to him before going to the hospital (+91-9573228688).
Please transfer all your donations to this account and drop a mail. All the donors can get receipts with section 80G tax exemption.


Name: TO MAKE A DIFFERENCE (TMAD)
A/c No: 000801210382
Bank: ICICI Bank Limited
Branch: CIBD HYDERABAD
NEFT/IFSC/RTGS Code: ICIC0000008
Regards
Kishore Kumar Javvaji
---------- Forwarded message ----------
From: Kishore Kumar Javvaji - TMAD <kishore.javvaji81@gmail.com>
Date: Thu, Aug 25, 2011 at 8:55 PM
Subject: Fwd: [tomakeadifference] Re: Need Support for medicines towards Kidney transplantation
To: AMMA Srinivas <prasadrao.sreenivas@gmail.com>


Srinivas garu,

Please find details below about patient Saidalu. If still you need any more information let me know.

Now I am attaching needy details form along with this mail. Saidalu operation successfully completed on 23rd Aug 11 by Dr.Murthy garu @NIMS.

Now they are in ICU till 5 more days after that they will move to general ward after 12 days of operation they will discharge based on patient condition.

Regarding medicine concession I spoke to Ragavendra (BOSF) who works in Vasu medical group Hyderabad. He said to me he can arrange that in discount price if we buy a box (100 tablets) and he confirmed after discount that tablets cost would be Rs: 15100.00

As per the doctor's prescription letter 1st tablet (TAKFA) 3 mg is not available so we have to buy 1mg & 2mg. 

TAKFA 1 mg MRP Rs: 350.00 we can get Rs: 280.00 (10 tab) 
TAKFA 2mg MRP Rs: 750.00 we can get Rs: 610.00 (10 tab)

2) Mycofit S 360 is available MRP Rs: 1020.00 we can get Rs.620.00 (10 tab)

So if we can buy 100 tablets (box) we can get all in Rs: 15100.00

These are major ones instead of these they are buying few other tablets as well.

Regards
Kishore Kumar Javvaji
"I saw many shirts in opposite home window;but I saw many windows in my shirt."Try to help poor children.
"I Love Mankind I Belive in Mankind Because I Belong to Mankind"