ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, August 13, 2011

Independence Day Celebrations @ 15.08.11

---------- Forwarded message ----------
From: chintu c
Date: Sat, Aug 13, 2011 at 11:00 PM


Independence Day Celebrations       Dear All,AMMA Welfare Association & Serve The Needy is going to celebrate the Independence Day at Amru Nagar Thanda, Near Bala Nagar. 


Program details 


Event Date - 15th August - 2011.  


Morning Session:


  8:30 AM – We will start Rally from Amrutha Thanda. All the members are requested to gather there by 8:00 AM.
  9:30 AM – Flag Hosting.
  9:45 AM – Sweets and Chocolates Distribution.
 10:00 AM – Vote of Thanks.


Evening Session:


5:20 PM – Jyothi Prajwalana
5:30 PM - Cultural Activities Performance by Kids


We invites all the members to join for this event.


 Let us join our hands to raise the Colorful Flag forever with all the loved ones.


 Contact –               Chintu         -    9866933582
                             Prasad        -    8143839140
                             Srinivas      -    8099162933
                             Srinivas Prasad-9177999263


Direction to Reach the Place:  While coming from Balanagar to Moosapet Y Junction   you will find HP Petrol bunk left side. Take Left beside HP petrol bunk.3 minutes walk to reach the place.


While coming from Moosapet Y Junction to Balanagar   you will find HP Petrol bunk right side (near hdfc bank). Take Left beside HP petrol bunk.3 minutes walk to reach the


Regards,
AMMA Group & Serve The Needy.
www.servetheneedy.org