ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 26, 2011

Food Distribution at Gandhi Hospital @ 21st Aug, 2011

Dear All,

Last Sunday (21st Aug, 2011) we distributed 13 Food Packets to patients at Destitute Shed and given juice to the unconscious patients of Gandhi Hospital and 9 packets to the road side destitutes  under “ANNAM PRABRAMHAM PROJECT”. On this project we are providing the food packets to the destitute in the Gandhi Hospital for every month.

This time the rice packets are donated by Surya Narayana Murthy Siram and we are very much thankful to him for supporting this project.

The following are the distribution details.

Distribution Details:

Distribution
Amount
Rice (20pac*20rs)
400
Medicine
80
Total
480

Participants

Veera Badra
Naveen
Vijayanarasimha
Mallika
Prasanna
Ganesh
Umasankar

Love all-Serve all
Umasankar. T
secretary. 
ASWA.