ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, November 04, 2010

Tomorrow-Diwali Activities

Hi Friends,

  • Tomorrow we are going to celebrate our Deewali with Destitute Women at Ashray Old age Home, Mirjala guda. We are planning to visit @ 4 PM from SR Nagar. Interested can contact me @ 9177999263. Even though it is mostly related to children, we like to give happiness by celebrating this with old and destitute women.

  • Our Member D.Prabha is also planning to distribute Lemon Rise/Curd Rise at Cancer Hospital or to the people who on roads
  
Love all-Serve all
AMMA Srinivas