ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, November 14, 2010

Fwd: Visit to school Run by KARE foundation

---------- Forwarded message ----------
From: Happy Days are Back <p.pavan.bharadwaj@gmail.com>
Date: Tue, Nov 9, 2010 at 10:52 PM
Subject: Visit to school Run by KARE foundation
To: birdsofsamefeathers@googlegroups.com, Sowmya Ram <sowmya.ram@gmail.com>


Hi birds

Today me and srinivas prasad from amma foundation has visited a school run by the kare foundation.

We met Mr.Waheed one of the founder of the school. He said that as of now they are having enough funds lo run the school but they require some volunteers to take extra classes for  7th &10th classes in science and maths as they are very weak in these subjects.

He said he will talk to the techers there and will mail us what exactly we need to teach. Srinivas swamy from ASWA grp said that if possible thet will conduct competetiond like essay writing and elocution.

I will send more details as soon as i receive the mail

Pavan Bharadwaj
Taking A Risk Is Often Your First Step Toward Success 