ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, November 07, 2010

Re: Tomorrow-Diwali Activities

Dear Friends,

Activity -1

As intimated, we have visited "Ashray Old age and destitute home" to celebrate Diwali with these old women.

We enjoyed with crackers….the lights of these spread all over the home but most importantly smiles on their faces from this simple activity is really heart touching.

We have reached around 5.30PM and spend nearly 2 hours. We started with distribution of lemon rice and sweets and then enjoyed with crackers.  We really satisfied with our efforts.

Can see few picks below


Previous VisitThanks for Ranganadh, Jagadeesh (Ananthapur) for making this a very successful visit.
  
Activity -2

Prabha and Manoj Kumar have distributed Lemon Rice packets to the poor and needy on the road side on deewali evening at 5.30 PM. They have distributed to around 50 beggers at Bulkumpet, S.R.Nagar and Ameer pet.

Mr.Manoj Kumar will share his feelings or experiences about this activity.

Thanks for their efforts.
  
Love all-Serve all
AMMA Srinivas