ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, November 14, 2010

Fwd: <Career Guidance Program for Students competition on 20-09-2010>

---------- Forwarded message ----------
From: haritha vemulapalli <vemulapalliharitha@gmail.com>
Date: Thu, Nov 11, 2010 at 2:19 PM

Hi all,

Tomorrow we are going conduct prize distribution program in the below school.

Details are as follows
Place:- Purander Round Table Government High School, near railway station, Begumpet, Hyderabad.
Date and Timing:-12.11.2010 at 1.00Pm  

Interested can contact 9177999263


Thank you all,
Haritha.V