ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 25, 2018

Visit of New Ashraya Foundation Home for Orphans at Tirumalagiri, Secunderabad

Hi all, 

With all your support today i.e 25-Feb-2018 we have successfully completed visit in New  Ashraya Foundation home for orphans at kanajiguda dairy foram road,opp-line to SR digi school , thirumalagiri Secunderabad. 

Total Volunteers  participated 5 Members . 

The home has 12 children's. 

It was a awesome feeling to spend time with children's,they feel very happy 

We Given fruits,biscuits,chekkies  and sweets
few smiley balls,colour sketches and one chess board

Thank for all volunteers  
Mani Kumar 
Madan Gopal
Naresh(Mani frd) - New 
Naresh Anna
Venkey

ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event   
Thank you 
Share & Care Team