ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 20, 2017

++Food Distribution++ on this Monday,15th May@ Govt Maternity Hospital, Koti.

Hi All,

Amma Social Welfare Association wishing all its member a Very Happy 9th  Anniversary.

I am privileged to inform you all that we have another opportunity to feed the needy on this Monday. 

Under 'Annam Parabrahmam project' on every 3rd   Monday of every month, we used to conduct food distribution. 

For this month we are going to conduct food distribution on this 15th May,2017 (Monday).

This time food distribution is sponsoring by 'Sudheer and his friends from As Presented Data Dept, S&P Global. (Capital IQ) 

To distribute in female ward we need minimum one female volunteer.

Let us please join your hands to make this event grand success.

Date🚩 15th-May-2017,(MONDAY)

Venue🏛 : Govt Maternity Hospital,Koti.

Timing🕔 : 5.00 P.M to 6.30P.M🕡

Address : Govt Maternity Hospital, Sulthan Bazar, Opp Koti Women's college, Koti.

Please participate and make the event grand success.

Interested please ring 📲:Sarath Chandra 9700546866 📲Dhanesh 7893451007 Dhana Lakshmi 7842678879 📲ASWA help line9948885111.


You to can sponsor for this program regularly OR occasionally on your special days either  fully /partially  


Thanks in Advance,

Sarath Chandra . V

Coordinator,
Annam Parabrahmam Team,
Amma Social Welfare Association